معرفی

مشخصات فردی

علیرضا علمیه

نام - نام خانوادگی : علیرضا   علمیه

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تربیت بدنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا علمیه
علیرضا علمیه

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^